Peugeot 208 yakıt tüketiminde zirveyi zorluyor

Peugeot, B segmentindeki 208 modeliyle yakıt tüketiminde zirveyi zorluyor. 1.6 litrelik dizel ünite, otomatik şanzımana rağmen sadece 3.8 litre tüketiyor. Kilometre maliyeti de sadece 17 kuruş.

peugeot-208-yakit-tuketiminde-zirveyi-zorluyor_787111_720_400

Fran­sız oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Pe­uge­ot, B seg­men­tin­de­ki mo­de­li 208 ile ta­sar­ruf po­tan­si­ye­li­ni or­ta­ya çı­kar­dı. Mar­ka­nın 1.6 lit­re­lik di­zel mo­to­ru­na bir de oto­ma­tik şan­zı­man ek­le­yen mar­ka, akar­ya­kı­ta ya­pı­lan son zam­lar­dan son­ra ade­ta te­sel­li bulu­yor. Lit­re fi­ya­tı 4,5 li­ra­yı aşan mo­to­ri­ne rağ­men araç, 3.8 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­le dik­kat çe­ki­yor. Ba­şa­rı­sı­nı ka­nıt­la­mış di­zel mo­to­run, ha­fif üre­tim tek­no­lo­ji­siy­le bir­leş­me­siy­le or­ta­ya çı­kan 208, zen­gin do­na­nı­mı ve kon­for­lu ya­pı­sıy­la da göz dol­du­ru­yor.

Dı­şı kü­çül­müş içi bü­yü­müş

Mar­ka­nın bir dö­nem Av­ru­pa­’da en faz­la sa­tı­lan oto­mo­bil ko­nu­mu­na yük­se­len mo­de­li 207’nin ye­ri­ni alan 208, yu­var­la­tı­lan hat­la­rı, kü­çü­len bo­yut­la­rı ve bu­na rağ­men şa­şır­tı­cı şe­kil­de da­ha ge­niş his­set­ti­ren iç me­ka­nıy­la dik­kat çe­ki­yor. Mo­tor ka­pu­tu­na ka­dar ta­şan far­la­rı, ile­ri­ye doğ­ru çı­kın­tı ya­pan ön pan­ju­ru ve ge­niş ha­va gi­ri­şiy­le bir ağ­zı an­dı­ran tam­pon, ara­cın fark­lı gö­rün­me­si­ni sağ­lı­yor. Ar­ka bö­lümdeyse pro­fi­le ta­şan stop­lar ilk dik­kat çe­ken un­sur. Bü­yük ar­ka cam ve tam­po­na da şe­kil ve­ren ba­gaj ka­pa­ğı ol­duk­ça kü­çük tu­tul­muş.

Direksiyon küçücük

İç me­kan­da da fark­lı ta­sa­rım de­vam edi­yor. Di­rek­si­yo­nun üze­rin­den ta­kip edi­len gös­ter­ge tab­lo­su uzun boy­lu­lar için kul­la­nış­lı ol­ma­sa da, oku­nak­lı ya­pı­sıy­la dik­kat çe­ki­yor. Kü­çük di­rek­si­yon si­mi­di ise ya­rış oto­mo­bi­li kul­la­nı­yor­muş his­si ve­ri­yor. Üst do­na­nım­da stan­dart, or­ta se­vi­ye­de ise yak­la­şık 1000 li­ra­lık bir eks­tra do­na­nım olan SMEG do­kun­ma­tik mul­ti­med­ya ek­ra­nı USB üze­rin­den fo­toğ­raf­la­rı bi­le gö­rün­tü­le­ye­bi­li­yor. Tıp­kı ar­ka kol­tuk­lar­da­ki ya­şam ala­nı gi­bi 275 lit­re­lik ba­gaj da bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­ya­bi­li­yor.

32 bin 300 liradan başlıyor

Ra­kip­ler­le ben­zer se­vi­ye­de olan bu fi­ya­ta ABS, EBD, 6 ha­va yas­tı­ğı, so­ğut­ma­lı tor­pi­do gö­zü, çift böl­ge­li oto­ma­tik kli­ma, yol bil­gi­sa­ya­rı, di­rek­si­yon­dan vi­tes de­ğiş­tir­me, fol­low me ho­me, cru­ise con­trol, blu­eto­oth, USB gi­ri­şi, 16 inç ala­şım jant­lar, kat­la­nır ay­na­lar, LED gün­düz far­la­rı, vi­raj far­la­rı, park sen­sö­rü, spor dö­şe­me gi­bi zen­gin bir lis­te dahil.

Yazar Hakkında

yazan 1523 Blogdaki yazılar

Telif © 2018 OtoResim.net ~ Otomobil Resimleri ve Haberleri. Tüm Hakları Gizlidir.
Designed by Eyüp ÖZDEMİR
Bu sitedeki tüm yazı ve görseller çeşitli kaynaklardan derlenerek yayınlanmaktadır. evdeyiz.net bu bilgilerin kesin doğruluğunu kabul etmez. ~